Kundsegment

Räddningstjänst

Räddningstjänst arbetar med att rädda liv och egendom. Räddningstjänst har höga krav på tillgänglighet och utgör en viktig del av vårt samhällsskydd vid olyckor eller fara för olyckor av olika slag.

Det finns enligt Lagen om skydd mot olyckor fyra kriterier för att samhället skall ansvara för en räddningsinsats, nämligen med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt.

Den kommunala räddningstjänsten kan ha olika beteckningar, vanligast är  Räddningstjänsten , men även Brandförsvaret, Räddningskåren och Brandkåren förekommer. Räddningstjänstförbund förekommer också i de fall flera kommuner har gemensam organisation.

Våra räddningstjänstkunder runt om i landet använder bl.a:

 • Rakelpersonsökare
 • Traditionella Personsökare
 • Navigationssystem/Statuspaneler för alla fabrikat av Rakel.
 • Utalarmeringssystem, Sveriges modernaste med mer eller mindre obegränsad Rakelfunktionalitet
 • Kommunikationsradio för ex. Rökdykning

Övrig kommunal verksamhet

Kommunal verksamhet är mångfacetterad. Den innehåller förutom skola, vård och omsorg även komplexa tekniska system inom bl. a VA och IT. Allt detta ska samordnas ofta med en begränsad budget.

Det är en mängd larm som ska överföras inom en kommun, brand, inbrottslarm, tekniska larm, trygghetslarm mm Många blir positivt överraskade över hur snabb återbetalningstiden blir om man investerar i ett modernt övervakat system som överför larmet i det egna datanätverket.  Ett brandlarm kan skickas automatisk till räddningstjänstens utalarmeringssystem , andra typer av larm skickas automatiskt till rätt resurs.

Amity Systems system erbjuder lösningar för ensamarbete, exempelvis för personal inom socialtjänsten. Ett sådant system kan bestå av  en GSM-baserad lösningar, men en snabbt uppseglande favorit är Rakelpersonsökaren TME-260. Denna sänder larm över Rakelnätet och med den larmades position via inbyggd GPS (option). Säkrare blir det inte!

Vård och omsorg

Landstingen ansvarar för vissa samhällsuppgifter, i första hand hälso- och sjukvård samt tandvård. De har även hand om kulturfrågor, lokaltrafik och regionplanering.

Landstingen har kommunal beskattningsrätt och verksamheten finansieras till största delen via landstingsskatten. Därutöver får landstingen inkomster från patientavgifter och försäljning av tjänster. Staten bidrar med generella och riktade statsbidrag. Den största delen av landstingens budget går till hälso- och sjukvård samt tandvård.

Amity Systems levererar:

 • Marknadens modernaste utalarmeringssystem, klart för Rakel
 • Navigationssystem och statuspaneler för Rakel
 • Rakelpersonsökaren
 • Personsökningssystem och personsökare till sjukhus och vårdinrättningar

Rakelpersonsökaren. Då får man en produkt som garanterat levererar meddelandena, inom landsting och sjukvård överförs emellanåt känslig information då är det tryggt att veta att via Rakel överförs alla meddelanden krypterade. Sökaren är tvåvägs man kan även själv skicka meddelanden/larm från enheten. Med den abonnemangsmodell som MSB tagit fram så ges nu möjligheten att personsöka via det moderna Rakelnätet utan att det blir nämnvärt dyrare än via andra landstäckande alternativ.

Vi levererar helheten, via vår så kallade AIO enhet som kan kopplas till landstingets telefonväxel ges möjligheten att nå ut på Rakelnätet och på så vis nå Rakelpersonsökarna med meddelanden.  Via sökaren ges möjligheten att kvittera meddelandet, systemet kan självt skicka vidare larmet till nästa person om den första inte kvitterar. Detta spar tid.

För traditionella personsökarsystem inom landstingen blir många överraskade att en sådan personsökare kostar ca hälften mot andra vanliga fabrikat, varför betala mer än vad man behöver?

Vi kompletterar befintliga system så att dessa sänder på UHF bandet vilket ger kraftigt förbättrade egenskaper än de ganska vanligt förekommande 27MHz systemen.

Industri

Våra industrikunder arbetar ofta i en komplex verklighet samtidigt som verksamheten måste bedrivas rationellt, ekonomiskt och med hög kvalité. Processdata måste övervakas, ev. avvikelser måste snabbt och säkert överföras till servicepersonal och liknande.
I många verksamheter förekommer också ensamarbete i mindre eller större utsträckning.

Med hjälp av våra lokala personsökningssystem kan processdata överföras i realtid till allt från en till många personsökare som i samma ögonblick ger ifrån sig rätt information – till rätt resurs, och eftersom man sänder larmet från sin egen personsökarsändare.

Jämför gärna med GSM-baserade lösningar, ett SMS levereras ett i taget, ska flera larmas får dom inte larmet i samma stund, dessutom – leveransen av ett SMS är inte garanterad i tid och i vissa fall levereras det inte alls.
I kritiska system måste helt enkelt larmet nå fram. Det finns ju ett skäl att personsökning i princip allenarådande för utalarmering av räddningstjänst i vårt land.

Våra kunder vill ofta ha personsökningssystem kopplade till:

 • Överordnade processövervakningssystem
 • Brand & Inbrottslarmcentraler
 • Telefonväxeln
 • Radionät, såväl analoga som digitala (ex. TETRA/Rakel)

 Hotell och restaurang

Våra kunder inom hotell och restaurangbranschen använder våra restaurangpuckar, många har funnit att använda ett personsökningssystem inom denna bransch ökar andelen nöjda kunder och snabbar upp betjäningen vilket ger en högre omsättning per bord. Dessutom går det ju att integrera överfallslarm och ensamarbeteslarm i systemen, ett sätt att göra arbetet för nattportieren och andra personalkategorier mer tryggt.

Läs mer här: